Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Paul Bloemers Ontwerpwinkel of Bloooms, gevestigd te Groningen, hierna te noemen Bloemers.

1 2 Bijzondere van de voorwaarden van Bloemers afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen 2 1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2 2 Mondelinge aanbiedingen door Bloemers of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd. 2 3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Bloemers zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden Bloemers niet.
Artikel 3 Afspraken Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Bloemers binden de laatste niet, voor zover ze door Bloemers niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 4 Overeenkomst 4 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Bloemers door zijn bevestiging. 4 2 Elke met Bloemers aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Bloemers zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Bloemers zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden. 4 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Bloemers bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. 4 4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever. 4 5 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.
Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden 5 1 Bloemers l aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 5 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bloemers onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 5 3 Algemene voorwaarden worden slechts door Bloemers aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten 6 1 Op alle door Bloemers verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Bloemers zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 6 2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Bloemers zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 6 3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,- onverminderd Bloemers zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 6 4 Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen behoort het niet tot de opdracht het uitvoeren naar het bestaan van merkrechten, tekeningen- of modelbescherming, octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Artikel 7 Leverings- c.q. opleveringstermijnen 7 1 De overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdracht-gever Bloemers schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leverings-termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bloemers zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. 7-2Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 8 Gedeeltelijke levering- c.q. oplevering Elke gedeeltelijke (op)levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen of werkzaamheden van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".
Artikel 9 Prijzen 9 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 9 2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse  als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. 9 3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. Artikel 17 Reclame 17 1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Bloemers terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Bloemers wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 17 2 Bloemers dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 17 3 Indien de reclame naar het oordeel van Bloemers juist is, zal Bloemers hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 18 Meer  en minderwerk 18 1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 18 2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Bloemers op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 18 3 Door Bloemers te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden Opdrachtgever machtigt Bloemers om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Bloemers gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 20 Uitstel van de opdracht 20 1 Bloemers heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen indien opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. 20 2 Tenzij anders overeengekomen, is bij uitstel van het werk of een gedeelte daarvan de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Bloemers overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Bloemers l voortvloeien uit eventueel reeds ter zake van de opdracht met derden aangegane overeenkomsten. 20 3 Zodra het werk later voortgang vindt, is Bloemers bevoegd de extra werk-zaamheden, welke voor Bloemers voortvloeien uit de onderbreking van zijn werk-zaamheden, aan de opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 21 Wijziging van de opdracht 21 1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bloemers wijzigingen aan te brengen in de voorlopige- of definitieve ontwerpen. Bloemers kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient Bloemers als eerste in de gelegenheid te stellen van een door hem gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Bloemers gehanteerde honorariumtarief. 21 2 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 21 3 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bloemers ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 21 4 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Bloemers buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 22 Eigen promotie Zolang er met de opdrachtgever geen andere afspraken zijn gemaakt, heeft Bloemers de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publicaties of promotiedoeleinden.

Artikel 23 Overmacht 23 1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bloemers of de opdracht-gever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bloemers, ex  en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bloemers, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bloemers overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 23 2 Bloemers is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 10 Aanbetaling
Bloemers is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Bloemers de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 11 Annuleren 11 1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen c.q. het uitgevoerde werk weigert af te nemen, is hij verplicht de door Bloemers reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Bloemers gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Bloemers als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Bloemers te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 11 2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bloemers zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Vervoer De verzending geschiedt op de wijze als door Bloemers aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 13 Aansprakelijkheid 13 1 Bloemers is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 6. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd;
 7. Verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 8. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
13 2 Bloemers is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Bloemers of van hen, die door Bloemers te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden. 13 3 Bloemers zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 13 4 De opdrachtgever vrijwaart Bloemers voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi , merk  of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
Artikel 14 Garantie Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Bloemers aan de opdrachtgever garantie voor materiaal  en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Bloemers zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal  en fabricagefouten of indien Bloemers na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Bloemers niet zelf vervaardigd, verleend nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.
Artikel 15 Materialen 15 1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 15 2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Bloemers doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 16 Leverantie Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de (op)levering van de goederen of de (op)levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;
 1. Dat de plaats waar de werkstukken en / of materialen opgeborgen moeten worden, of de (op)leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
 2. Dat de toegang tot het terrein en / of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
 3. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Bloemers komt vast te staan;
 4. Dat de eventuele ondervloeren c.q. wanden vrij zijn van kalk, cement , vuilresten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 5. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen. Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud 24 1 Zolang geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bloemers . 24 2 Bloemers heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. 24 3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding 25 1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Bloemers ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 25 2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Bloemers heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 1. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25 3 Bloemers is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Bloemers Ontwerpwinkel reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Bloemers op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 26 Betaling 26 1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 26 2 Bloemers is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 26 3 Bloemers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 26 4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 26 5 Uit het enkele feit dat Bloemers zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 27 Toepasselijk recht Op alle door Bloemers gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 28 Geschillen Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bloemers, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.